Průvodní dopis k pozvánce na VH ČSRS, z. s. konané 26. 5. 2018 v Jihlavě

 

1. Místo konání

VH se opět koná v Pivovarské restauraci, Jihlava, Vrchlického 2. Plánek přístupu zde. V něm najdete cestu z vlakového a autobusového nádraží, stejně jako příjezd vlastní dopravou. Kliknout si můžete i na tento odkaz v internetovém vyhledavači: https://mapy.cz/zakladni?x=15.5825932&y=49.3972688&z=16&source=firm&id=1887505&q=Pivovarsk%C3%A1%20restaurace%2C%20Jihlava (na klávesnici zmáčknete levé tlačítko ctrl a kliknete na levé tlačítko myši)

Pokud by měl někdo problém se získáním informace o přístupu k místu konání VH, zavolejte na číslo 731 480 914. Pan předseda Novák vám poskytne potřebné vysvětlení.

 

2. Potvrzení účasti delegáta

Za jeden klub se může zúčastnit jako delegát s hlasem rozhodujícím pouze jeden jeho zástupce. Dodržení termínu 11. 5. 2018 pro nahlášení jeho účasti pomůže organizátorům VV připravit vše potřebné (místo, další materiály pro jednání, stravování, cestovné apod.). Věříme, že uděláte maximum pro účast svého zástupce, aby VH byla usnášeníschopná hned na plánovaném začátku. Děkujeme.

 

3. Program

VH je nejvyšším orgánem spolku. Proto věnujte pozornost řádné přípravě svého delegáta na jednání. V případě vyššího počtu návrhů na předsedu a členy VV by se musel navržený program jednání VH na jejím začátku příslušně upravit.

 

4. Návrhy na kandidáty na předsedu VV a členy VV

Poslední volby členů VV na čtyřleté funkční období se uskutečnily na VH v březnu 2014. Letos tedy končí čtyřleté volební období, i když nikdo z těch, kteří na ní byli do VV zvoleni, již v ČSRS není! Podle stanov volí VH předsedu VV přímo. Proto je v přiloženém listu pro návrhy toto graficky odděleno. Neúspěšný kandidát na předsedu VV může kandidovat i na člena VV, ale musí to být uvedeno
v návrhu! Své návrhy na kandidáty na předsedu VV a členy VV zasílejte na info@csrs.cz nejpozději do 11. 5. 2018. Na pozdější návrhy nemůže být brán zřetel.

 

5. Materiály pro delegáty

Zpráva o činnosti spolku od minulé VH a návrh na usnesení VH vám budou zaslány do 13. 5. 2018.

 

6. Cestovné

V pozvánce na VH je odkaz na „Směrnici“ uveřejněnou na webu spolku. Seznamte se s ní, prosím, ať u prezence nedochází ke zbytečným zdržením a komplikacím. Připravte si osvědčení o technické způsobilosti vozidla (tzv. malý techničák). Pokud nejste vlastníkem vozidla, tak také souhlas vlastníka s jeho použitím k cestě.

 

7. Stravování

Pro účastníky VH bude v místě konání VH zabezpečen oběd. Náklady hradí VV ČSRS, z. s.

 

8. Webová stránka ČSRS, z. s.

Dovolujeme si vás také požádat o sledování webové stránky www.csrs.cz, kde budou zveřejňovány aktuální informace z přípravy VH.

 

9. Různé

a) Předávání jakékoli komerční nabídky v místě konání VH je možné jen se souhlasem VV ČSRS, z. s. Případný zájem je nutné sdělit na mailovou adresu info@csrs.cz do 11. 5. 2018.

b) V případě dotazu, vysvětlení apod. neváhejte oslovit na výše uvedeném čísle p. předsedu nebo na číslo p. Krauskopfa 778 043 070, sekretáře spolku.

 

                                       

  Bohumil Novák

                                                                              předseda ČSRS, z. s.