Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek 

IČ 005 50 240

Ohradské náměstí 1628/7

155 00 Praha-Stodůlky

 

Usnesení Valné hromady ČSRS, z. s., 9. 11. 2019 v Jihlavě

 

VH schvaluje:

1. Zprávu VV o činnosti spolku v období od VH 2018.

2. Zprávu VV o hospodaření spolku v období od VH 2018.

3. Zprávu RK za období od VH 2018.

4. Rozpočet ČSRS, z. s. na rok 2019.

5. Zrušení členského příspěvku ve výši 20,- Kč za fyzickou osobu bez ohledu na věk za kalendářní rok k 31. 12. 2019.

6. Členský příspěvek v jednotné výši 1 200,- Kč pro člena, tj. klub, na jeden kalendářní rok bez ohledu na počet fyzických osob v něm registrovaných od 1. 1. 2020.

 

VH ukládá:

a) VV

1. Projednat a vyhodnotit diskusní příspěvky a připomínky z VH 2019 do 30. 4. 2020.

2. Pokračovat v aktivizaci a rozšiřování členské základny.

3. Ve spolupráci se členy ČSRS zpracovat seznamy jejich členské základny odpovídající změnám evidence členské základny pro připravovanou evidenci MŠMT.

4. Reagovat na vznik Národní sportovní agentury a jednáním s p. Hniličkou prosazovat podporu ČSRS.

 

b) členům

1. Do 15. listopadu 2019 nahlásit VV akce, které budou v následujícím roce pořádat, aby mohly být zařazeny do Kalendáře akcí, prezentovány na webové stránce spolku a případně zařazeny do žádosti v rámci vypsaných grantových programů.

2. Pro členy s pravidelnou sportovní činností dle podmínek uvedených v pravidlech ČSRS o podpoře členů nahlásit do 15. listopadu 2019 svůj zájem o zapojení do grantového programu. 

3. Do konce února 2020 zaslat na účet spolku členský příspěvek za klub.

4. Zasílat VV informace a fotografie z vlastních akcí k jejich prezentaci na webové stránce ČSRS.

 

 

VH zmocňuje VV:

1. Provádět ve schváleném rozpočtu operativní úpravy v průběhu období do další VH, zejména v souvislosti se získáním finančních dotací ze státního rozpočtu, po případě z jiných zdrojů.

2. Operativně měnit termíny pro odevzdání podkladů od členů o jejich plánované činnosti na příští rok, potřebných do žádostí grantových programů.

 

Výsledky hlasování:       pro: 14                slovy: čtrnáct

 

                                               proti: 0                slovy: nula

 

                                               zdržel se: 0         slovy: nula

 

Usnesení VH bylo přijato 14 hlasy ze 14, tj. 100% hlasů.

 

 

V Jihlavě 9. 11. 2019

 

 

Předseda návrhové komise: Horák Jaromír

 

Člen pracovního předsednictva: Krauskopf Jiří   

 

Předseda ČSRS a pracovního předsednictva: Novák Bohumil