Sdělení předsedy ČSRS, z. s. po jednání VV č. 1/2018 dne 29. ledna 2018

 

Vážení!

Nejprve si dovolím opakovat poslední slova z minulého „Sdělení po jednání VV“. Do roku 2018 přeji všem členům a jejich rodinným příslušníkům hodně zdraví, hodně dobrých nápadů a samozřejmě hodně energie překonávat vzniklé problémy při jejich realizaci.

 

Málo toho nemáme ani na republikové úrovni. Bez vaší aktivní spolupráce se určitě neobejdeme,

a proto vás chci hned úvodem o ni požádat.

 

Důležitým úkolem z minulé valné hromady pro VV bylo získání reálného přehledu o naší členské základně. Snažili jsme se o co nejosobnější kontakt, a proto jsme obtelefonovali všechny kluby v databázi (cca 300), které dosud o sobě nedávají vědět. Řada oslovených funkcionářů vyjádřila ochotu být i nadále členy ČSRS. Ale jen málo z nich splnilo svůj slib zaslat členské příspěvky, evidenční kartu atd. Malá ukázka toho, že bez aktivní spolupráce nejsme schopni úkol splnit. Nebo se skutečně máme s těmito kluby administrativně (podle stanov) rozloučit? To by nám bylo velmi nepříjemné, protože se snažíme bojovat o důvěru každého člena. Úbytek členů za dobu minulého předsedy činil jednu třetinu. Za rok 2017 sice činil již jen jedno procento, ale i tak je to úbytek. My bychom ale rádi uvítali návrat dalších klubů k aktivní spolupráci s VV, a proto jsme svou snahu o jejich získání nevzdali.

 

Základní aktivitou člena je zaplacení členského příspěvku. Jeho výše se od VH v březnu 2014 nezměnila. Je stále 20,- Kč za fyzickou osobu ročně bez ohledu na věk. Dovolujeme si vás požádat o zaplacení příslušné částky za rok 2018 do 15. března t. r., abychom věděli, které kluby jsou řádným členem svazu a mohli jsme jim poslat materiály k letošní VH. Číslo účtu 373 327 1389/0800 je stále stejné. Jako variabilní číslo uveďte evidenční číslo v databázi ČSRS. Pokud jej někdo nezná, popř. si jím není úplně jistý, obraťte se na sekretáře svazu.

 

Dále si vás do stejného termínu dovoluji požádat o zaslání evidenční karty a kopie dokladu o zřízení klubového účtu. Samozřejmě jen v případě, že jste tak dosud neučinili nebo nastaly nějaké změny. Seznamy členů již není nutné zasílat. Již jsme vás informovali, že jsme s ČUS uzavřeli dohodu o přístupu do její databáze. Seznam bychom po vás žádali jen v případě, že váš klub není členem ČUS nebo pokud jste v její databázi u jména vašeho klubu neoznačili, že jste členy ČSRS, takže přístup k údajům vašeho klubu nám nebyl umožněn.

 

Obdrželi jsme od mnohých z vás informace o akcích, které v letošním roce organizujete. VV se proto zabýval předběžným schvalováním finančních příspěvků na náklady, které máte s jejich organizací. V nejbližších dnech obdržíte konkrétnější informaci. Předpokládáme, že by se vyplácení příspěvků provádělo pololetně, v případě, že někdo žádá o příspěvek na akce, které budou všechny organizovány do konce srpna, pak by vyplacení proběhlo najednou.

 

Každému jistě přijde logické, že když po někom chce finanční příspěvek, že jeho jméno uvede mezi organizacemi, které se na pořádání akce podílejí. U dotace z města, z kraje to bývá i v podmínkách přiznání dotace. My jsme toto zatím nezdůrazňovali, chtěli jsme si ověřit, jak moc logické to skutečně je. Podle stavu z roku 2017 to je logické jen asi pro jednu třetinu z vás. Určitě to není tak náročný požadavek, aby se mezi pořadateli na propagačním letáku, diplomu nebo na vaší webové stránce objevil klub rekreačního sportu, logo Lvíčka Sportíka.

 

Přehled svých akcí jste již mnozí zaslali. Pošlete nám nyní vyplněné formuláře žádostí o finanční příspěvek.  A pokud se již akce, na kterou o něj žádáte, uskutečnila, pošlete i formulář vyhodnocení akce spolu s kopiemi účetních dokladů, což je nejen paragon či faktura, ale také doklad o zaúčtování výdeje do účetnictví klubu.

 

Oba formuláře najdete na webové stránce ČSRS. Od počátku tohoto roku je zrekonstruována. Věřím, že provedené změny jsou změny k lepšímu. Zajímají nás vaše názory na ní, stejně jako zkušenosti, které při jejím používání získáváte.

Nakonec jsem si nechal přípravu jednání valné hromady 2018, protože v závěru věty, odstavce či článku bývají ty nejdůležitější věci. A valná hromada je nejvyšším orgánem našeho spolku, takže si plnou pozornost nás všech určitě zasluhuje.

 

Volby do RK nepředpokládáme, protože všichni její členové byli zvoleni na VH v loňském roce. VH tak bude volit pouze členy VV. Vzhledem k tomu, že jsme zatím žádné návrhy do VV neobdrželi, bude obtížné realizovat záměr na rozšíření počtu členů VV na pět. 

                                                                                            

V Jihlavě 31. 1. 2018                                                       

Bohumil Novák                                            

předseda ČSRS, z. s