ČESKÝ SVAZ REKREAČNÍHO SPORTU, zapsaný spolek

                                                                    (dále ČSRS)

                                                    

                                                

PROGRAM

SPORTUJEME PRO ZÁBAVU, KONDICI A ZDRAVÍ

pro období 2020

 

Výzva k podání přihlášky na zařazení do výše uvedeného programu, jehož účelem je poskytnutí finanční spoluúčasti z rozpočtu Českého svazu rekreačního sportu.

 

1/ Celkový objem finančních prostředků určených pro tento program je závislý na získání dotací z grantů vypisovaných celostátními institucemi.

    Výše přiznaných dotací je závislá na počtu přihlášených projektů do tohoto programu.

 

2/ Zaměření projektu:

Cílem poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu ČSRS (dále dotace) je zajistit podporu činnosti členů ČSRS, podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit, vznik nových sportovních a volnočasových akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel.

 

Podpora projektů:

·         pořádání akce sportovního charakteru pro sportující veřejnost

·         pravidelná celoroční činnost sportovního charakteru

 

4/ Příjemci dotace (dále Příjemce):

·      Řádný členský spolek ČSRS dle stanov a zaplaceným členským příspěvkem pro příslušný rok.

·      Členský spolek má vlastní právní subjektivitu nebo je odborem/klubem/oddílem spolku TJ/SK, který má právní subjektivitu a jehož činnost je zaměřena na provozování sportu.

·      Podal přihlášku do dotačního programu ve stanoveném termínu na sekretariát ČSRS.

·      Má uzavřenu smlouvu o spolupořadatelství s finanční spoluúčastí ČSRS.

 

5/ Dotace je poskytována formou přímé úhrady neinvestičních nákladů na základě uzavřené Smlouvy o spolupořadatelství (dále Smlouva).

Podmínky pro úhrady nákladů jsou součástí Smlouvy. Nákupy hrazené ČSRS spolupořadatel pouze zprostředkovává a nezahrnuje je do nákladových položek svého hospodářského výsledku.

Uplatňované náklady musí souviset s předloženým projektem a musí být nezbytné pro jeho zajištění.

Poskytnutý musí být využit v souladu se schváleným účelem.

 

6/ Náklady, které nemohou být hrazeny:

 • investiční náklady,
 • daň z přidané hodnoty, kterou si uplatňuje Příjemce u finančního úřadu (platí pro plátce DPH),
 • výdaje na úhradu zálohové faktury bez konečného vyúčtování není uznatelným nákladem. V případě, že konečná faktura bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné faktury,
 • stravování a občerstvení (rauty),
 • internetové připojení, poštovné, telefon a služby spojů,
 • pohonné hmoty na základě samostatného dokladu.
 • pokuty a penále

Těmito náklady se rozumí náklady vynaložené v rámci realizace projektu, které nelze financovat ani z jiných finančních zdrojů v rámci finanční spoluúčasti Příjemce.

 

7/ Výše a účel dotace:

 ČSRS může hradit neinvestiční náklady až do výše celkových nákladů na projekt, nejvýše však částkou stanovenou smlouvou.

 VV ČSRS může stanovenou max. výši navýšit u jednotlivého spolupořadatele svým rozhodnutím a následným uzavřením dodatku ke smlouvě.

 

Účel dotace

a)      V rámci realizace projektu jako spolupořadatel sportovní akce lze z dotace hradit náklady:

 • na pronájem prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících;
 • na služby v rámci technického zajištění (ozvučení, osvětlení, video projekční technika, pronájem zařízení) včetně dopravy bezprostředně související;
 • na služby časomíry, nebo pronájem zařízení časomíry;
 • na materiálové náklady sloužící k zajištění akce, včetně nákupu drobných trofejních a věcných cen a odměn (nikoliv finančních).

b)      V rámci realizace projektu pravidelné celoroční činnosti.

Jedná se o činnost minimálně jednou týdně přístupnou všem zájemcům příslušné věkové   kategorie. Není to sportovní příprava registrovaných sportovců.

U činností závislých na klimatických podmínkách se může jednat o činnost sezónní, minimálně však po dobu tří měsíců.

 • náklady na pronájmy prostor a sportovišť;
 • sportovní pomůcky a inventář k činnosti;
 • mzdy cvičitelů, trenérů (uzavřena pracovní smlouva minim. DPP s ČSRS)

 

Projekt musí obsahovat reálný a vyrovnaný rozpočet (náklady – příjmy – dotace = 0). Dotace není určena za účelem dosažení zisku projektu.

  

8/ Přihláška bude posouzena VV ČSRS. VV ČSRS má právo na její neschválení. Při schvalování bude přihlížet zejména na finanční objem získaný z grantů a množství podaných přihlášek.

    

Kritéria pro posouzení projektů:

A)     VÝZNAM – význam projektu v kontextu dalších akcí a aktivit; projekt zachovává nebo rozvíjí nabídku sportovních a volnočasových akcí a aktivit, přispívá k různorodosti nabídky ve sportovní a volnočasové oblasti a úrovně sportu.

B)     TRADICE – akce dlouhodobě patřící k významným akcím sportu a volného času, nový sportovní nebo volnočasový počin s předpoklady pro založení nové tradice.

C)      IDENTITA – projekt s jasně vyprofilovanou identitou, oslovující např. širokou veřejnost nebo cílený na specifické společenské skupiny.

D)     MASOVOST – projekt pro co nejširší počet startujících nebo účastníků. Počet účastníků předešlých ročníků.

E)      FINANČNÍ EFEKTIVITA – projekt má přiměřený rozpočet, nakládá s přidělenými finančními prostředky efektivně a hospodárně.

F)      VČASNOST PODANÍ ŽÁDOSTI, VELIKOST ČLENSKÉ ZÁKLADNY ŽADATELE

 

9/ Podání žádosti:

Přihláška musí být podána výhradně na předepsaném formuláři.

Formulář Přihlášky je k dispozici: na oficiálních stránkách ČSRS www.csrs.cz (oddíl FORMULÁŘE – formulář pro příspěvek).

-          Povinnou přílohou přihlášky dle druhu projektu je:

a) Propozice sportovní akce, na kterou podávám přihlášku.

b) Stručný popis činností a jejích nákladů, na kterou podávám přihlášku.

 

 • Místo pro doručení přihlášky

Přihláška musí být doručena poštou na adresu:

Sekretář ČSRS

Jiří Krauskopf

Zahradní 3045,

374 01 Trhové Sviny

Nebo elektronicky na adresu info@csrs.cz s předmětem zprávy „dotace přihláška“

 

 • Termín doručení žádosti:
 • Časový postup poskytnutí příspěvku:

1.  Podání přihlášky s povinou přílohou (elektronicky nebo poštou)

2. Doručení usnesení VV ČSRS o zařazení přihlášeních akcí a činnosti do harmonogramu programu a obdržení konceptu smlouvy elektronickou poštou.

3. Po akcích zaslání vyplněného formuláře vyhodnocení akcí s povinnými přílohami uvedených ve smlouvě, fakturu pro úhradu zprostředkovaných nákupů, fotokopie dokladů prokazujících provedené nákupy.

4. Pořízení tiskem dvou stejnopisů smlouvy o spolupořadatelství, jejich potvrzení a zaslání s přiloženými dokumenty vyžadovaných smlouvou (dle předchozího bodu 3.) předsedovi ČSRS. (jen poštou) na adresu: ČSRS

                                          Novák Bohumil

                                          Srázná 4

                                          586 01 Jihlava

5.   Zaslání potvrzené smlouvy od ĆSRS spolupořadateli (jen poštou) a převedení finanční částky na účet spolupořadatele.

Žádosti podané:

-          na jiném než předepsaném formuláři

-          po stanoveném termínu

-          uvede-li Žadatel ČSRS v omyl

budou z hodnocení vyřazeny a nebudou postoupeny k dalšímu jednání!

 

Bližší informace a průběžné konzultace poskytuje Novák Bohumil – předseda

                                                                                          Tel: 731 480 914

                                                                                          Email.: predseda@csrs.cz

Na poskytnutí dotace není právní nárok a proti výsledku řízení se nelze odvolat!

 

ČSRS si vyhrazuje právo dotaci neposkytnout a právo zrušit zveřejněnou výzvu, a to bez zdůvodnění.