ČESKÝ SVAZ REKREAČNÍHO SPORTU, zapsaný spolek

                                                                    (dále ČSRS)

                                                    

                                                

PROGRAM

SPORTUJEME PRO ZÁBAVU, KONDICI A ZDRAVÍ

pro období 2018

 

Výzva k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Českého svazu rekreačního sportu.

 

1/ Celkový objem finančních prostředků určených pro tento program je závislý na získání dotací z grantů vypisovaných celostátními institucemi.

    Výše přiznaných dotací je závislá na počtu přihlášených projektů do tohoto programu.

 

2/ Zaměření projektu:

Cílem poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu ČSRS (dále dotace) je zajistit podporu činnosti členů ČSRS, podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit, vznik nových sportovních a volnočasových akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel.

 

Podpora projektů:

·         pořádání akce sportovního charakteru pro sportující veřejnost

·         účast na akci sportovního charakteru

·         pravidelná celoroční činnost sportovního charakteru

 

4/ Příjemci dotace (dále Příjemce):

Řádný člen ČSRS dle stanov.

Klub má vlastní právní subjektivitu nebo je odborem/klubem/oddílem spolku TJ/SK, které mají právní subjektivitu a jehož činnost je zaměřena na provozování sportu.

 

5/ Dar je poskytován účelově, na neinvestiční náklady na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci (dále Smlouva).

Podmínky pro čerpání daru jsou součástí Smlouvy.

Uplatňované náklady musí souviset s předloženým projektem a musí být nezbytné pro jeho zajištění.

Poskytnutý dar musí být využit v souladu se schváleným účelem.

 

6/ Z daru nemohou být hrazeny:

 • investiční náklady,
 • daň z přidané hodnoty, kterou si uplatňuje Příjemce u finančního úřadu (platí pro plátce DPH),
 • výdaje na úhradu zálohové faktury bez konečného vyúčtování není uznatelným nákladem. V případě, že konečná faktura bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné faktury,
 • stravování a občerstvení (rauty),
 • mzdy žadatele,
 • internetové připojení, poštovné, telefon a služby spojů,
 • pohonné hmoty na základě samostatného dokladu.
 • pokuty a penále

Těmito náklady se rozumí náklady vynaložené v rámci realizace projektu, které nelze financovat z daru ani z jiných finančních zdrojů v rámci finanční spoluúčasti Příjemce.

 

7/ Výše a účel dotace:

 Na projekt lze žádat o neinvestiční dotaci do výše nákladů, maximálně do výše 1 000 Kč.

 VV ČSRS může stanovenou max. výši příspěvku navýšit u jednotlivé žádosti až na 3000 Kč. Může také tuto částku navýšit plošně.

 

Účel dotace

a)      V rámci realizace projektu jako pořadatel lze z dotace hradit náklady:

 • na odměny rozhodčím, sčitatelům, porotcům, moderátorům, delegátům;
 • na pronájem prostor včetně ostatních služeb s nájmem bezprostředně souvisejících,
 • na služby v rámci technického zajištění (ozvučení, osvětlení, video projekční technika, pronájem zařízení) včetně dopravy bezprostředně související;
 • na cestovné, dopravu a ubytování rozhodčích a aktérů souvisejících s projektem;
 • na propagaci (grafické návrhy, tisk, kopírování, distribuce, výlep plakátů, pronájem výlepových ploch, propagace na webu a jiné služby bezprostředně s propagací související);
 • na materiálové náklady včetně nákupu drobných cen a odměn (nikoliv finančních).

 

b)      V rámci realizace projektu jako účastník akce lze z dotace hradit náklady:

Minimální počet účastníků akce jsou tři členové (oddílu, klubu). Dokladem účasti je výsledková listina akce s označenými příslušníky člena.

 • náklady na startovné (potvrzení pořadatele s razítkem a podpisem)
 • náklady na cestovné (především hromadnou dopravou, výjimečně automobil minimálně dvě přepravované osoby, dle směrnice ČSRS o cestovních náhradách)

 

c)      V rámci realizace projektu pravidelné celoroční činnosti.

Jedná se o činnost minimálně jednou týdně přístupnou všem členům příslušné věkové   kategorie.

U činností závislých na klimatických podmínkách se může jednat o činnost sezónní, minimálně však po dobu tří měsíců.

 • náklady na pronájmy prostor a sportovišť
 • náklady na vstupné do provozoven pro aktivní sportování
 • prokazatelné náklady na energie u sportovišť ve vlastnictví klubu

 

Projekt musí obsahovat reálný a vyrovnaný rozpočet (náklady – příjmy – dotace = 0). Dotace není určena za účelem dosažení zisku projektu.

  

8/ Žádost bude posouzena VV ČSRS. VV ČSRS má právo na neschválení žádosti. Při schvalování bude přihlížet zejména na finanční objem získaný z grantů a množství podaných žádostí.

 

Kritéria pro posouzení projektů:

A)     VÝZNAM – význam projektu v kontextu dalších akcí a aktivit; projekt zachovává nebo rozvíjí nabídku sportovních a volnočasových akcí a aktivit, přispívá k různorodosti nabídky ve sportovní a volnočasové oblasti a úrovně sportu.

B)     TRADICE – akce dlouhodobě patřící k významným akcím sportu a volného času, nový sportovní nebo volnočasový počin s předpoklady pro založení nové tradice.

C)      IDENTITA – projekt s jasně vyprofilovanou identitou, oslovující např. širokou veřejnost nebo cílený na specifické společenské skupiny.

D)     MASOVOST – projekt pro co nejširší počet startujících nebo účastníků. Počet účastníků předešlých ročníků.

E)      FINANČNÍ EFEKTIVITA – projekt má přiměřený rozpočet, nakládá s přidělenými finančními prostředky efektivně a hospodárně.

F)      VČASNOST PODANÍ ŽÁDOSTI, VELIKOST ČLENSKÉ ZÁKLADNY ŽADATELE

 

9/ Podání žádosti:

Žádost musí být podána výhradně na předepsaném formuláři pro každou akci zvlášť.

Formulář Žádosti je k dispozici: na oficiálních stránkách ČSRS www.csrs.cz (oddíl FORMULÁŘE – formulář pro příspěvek).

-          Povinnou přílohou dle druhu žádosti je:

1. Propozice sportovní akce, na kterou podávám žádost

2. Propozice sportovní akce, které se zúčastním

3. Stručný popis činností a jejích nákladů, na kterou podávám žádost.

 

10/ Každý člen může podat nejvíce tři žádosti během jednoho kalendářního roku.

 

 • Místo pro doručení

Žádost musí být doručena poštou na adresu:

Sekretář ČSRS

Jiří Krauskopf

Dubenská 9,

370 05 České Budějovice

Nebo elektronicky na adresu info@csrs.cz s předmětem zprávy „dotace žádost“

 

 • Termín doručení žádosti:
 • Časový postup poskytnutí příspěvku:

1.  Podání žádosti s povinou přílohou (elektronicky nebo poštou)

2.  Doručení usnesení VV ČSRS o přiznání podpory a její výši (elektronicky)

3. Po akci zaslání vyplněného formuláře vyhodnocení akce s povinnými přílohami uvedených ve formuláři (elektronicky nebo poštou)

4. Doručení smlouvy dvou stejnopisů o příspěvku žadateli (elektronicky), jejich potvrzení a zaslání zpět s přiloženými dokumenty vyžadovaných smlouvou sekretáři ČSRS. (jen poštou).

5.   Zaslání potvrzené smlouvy od ĆSRS žadateli (jen poštou) a převedení finanční částky na účet žadatele.

Žádosti podané:

-          na jiném než předepsaném formuláři

-          po stanoveném termínu

-          uvede-li Žadatel ČSRS v omyl

budou z hodnocení vyřazeny a nebudou postoupeny k dalšímu jednání!

 

Bližší informace a průběžné konzultace poskytuje Novák Bohumil – předseda

                                                                                          Tel: 731 480 914

                                                                                          Email.: predseda@csrs.cz

Na poskytnutí dotace není právní nárok a proti výsledku řízení se nelze odvolat!

 

ČSRS si vyhrazuje právo dotaci neposkytnout a právo zrušit zveřejněnou výzvu, a to bez zdůvodnění.