Možnosti získání finanční podpory pro členy ČSRS na jejich akce

 

1.     ČUS – program „Sportujnámi

         Cílem projektu ČUS Sportuj s námi je prohloubit zájem veřejnosti o rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové aktivity, který by u nich přetrval do dospělosti.

Organizátoři zařazených akcí dostávají mediální podporu od partnerů ČUS a finanční příspěvek.

 

         Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost neorganizované veřejnosti a nabídnout příležitost všem věkovým skupinám, s důrazem na děti a dospívající. Akce budou vybrány tak, aby projekt obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky

 

1)       organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2)      akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3)      minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

4)      akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají akce pro mládež;

5)      akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

6)      dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7)      nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8)      termín konání akcí je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

 

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje Výkonný Výbor České unie sportu.

 

Přihlášku najdete zde      Termín podání je od 1. 11. do 25. 11. 2016 !!!

 

2.     MŠMT – program VIII „Organizace sportu ve sportovních klubech

    Obsahové zaměření je výhradně orientováno na přímou podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot jako podpora pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. 

 

1)      podporovány jsou pouze TJ/SK, které se pravidelně starají o sportování mládeže. Za takové se uznávají ty, které mají alespoň 12 členů mladších 18 let.

2)      minimální výše členského příspěvku 100,- na osobu u dětí a mládeže do 18 let na období 1 roku. U zdravotně postižených sportovců, v případech zřetele hodných, je možné členský příspěvek snížit. 

3)      sportovní činnost musí být pravidelná v minimálním požadovaném rozsahu 1 x hodina týdně

4)      každý oprávněný žadatel smí podat v programu pouze jednu žádost

5)      důvodů vysokého celospolečenského významu pro ovlivňování zdravého životního stylu dětí a mládeže může být dotace poskytnuta do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu

 

Podrobnější informace zde

Informacepodání žádosti zde

Termín podání žádostí je do 30. 11. 2016

 

3.     ČSRS – program „Sportujeme pro zábavu, kondici a zdraví

            Cílem poskytnutí finančních prostředkůrozpočtu ČSRS (dále dotace) je zajistit podporu činnosti členů ČSRS, podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit, vznik nových sportovních a volnočasových akcí a aktivit přístupných co nejširšímu počtu obyvatel.

 

1)      Žadatel musí být řádným členem ČSRS z.s.

2)      Klub vlastní právní subjektivitu nebo je odborem/klubem/oddílem spolku TJ/SK, které mají právní subjektivitu a jehož činnost je zaměřena na provozování sportu.

3)      Podpora projektů:

a)      pořádání akce sportovního charakteru

b)      účast na akci sportovního charakteru

c)      pravidelná celoroční činnost sportovního charakteru

4)      jednom kalendářním roce lze podat nejvýše tři žádosti.

5)      Výše podpory může být 3000,- na jednu žádost.

 

Více informací zde

Formulář žádosti v záložce dokumenty webu csrs.cz