A K T U A L I T Y

 

DOTAČNÍ PROGRAM ČSSR

              Jak se usnesla VH tak jsme si opět  podali žádost o dotaci od NSA. Připojili jsme se k vývně „Všesportovní organizace 2024“. Do našeho programu „Sportujerme pro zdraví, kondici a zábavu“ se přihlásilo 36 členských spolků. Je rozdělen do dvou aktivit: A1. Veřejné sutěže, jednodenní a vícedenní sportovní akce, A2. Pravidelná dlouhodobá sportovní činnost. Více v odkazu „členské spolky“ na této stránce.

VALNÁ HROMADA ČSRS

Praha 17.6.2023 11:00 hod.

              Po několika jednáních v Jihlavě se VV rozhodl pro Prahu. Hlavním důvodem byl předpoklad, že to umožní účast více delegátům.

              Místem konání je Restaurace U Zlené brány v Dlabačově, Bělohorská 1069/7, Praha. V blízksti je areál Strahovského stadionu. Tam se dá zaparkovat.

              Program VH zde

Obsah obrázku venku, obloha, strom, nemovitost

Popis byl vytvořen automaticky

            

VALNÁ HROMADA ČSRS

Jihlava 22.10.2022

       Konala se za účasti 9 delegátů. Kromně standartního schválení zpráv o činnosti VV, RK, o hospodaření a rozpočtu 2021, proběhly také volby do orgánů ČSRS na funkční období 2022 – 2026. Na všechny funkce byl navržen jen jeden kandidát.

         Předsedou výkonného výboru ČSRS byl zvolen dosavadní předseda Bohumil Novák (Běžec Vysočiny).

         Za členy VV Jiří Krauskopf (Sp. Trhové Sviny) a Urban Jan (Olympia Bruntál).

         VV na svém zasedání po VH zvolil za místopředsedu Jiřího Krauskopfa, který tuto funci vykonával i v předešlém období.

         Předsedou revizní komise ČSRS se stal Jaromír Horák (Liga 100 Ostrava)

         Členy RK je dosavadní členka Dagmar Kolandová (SK Hala Lužiny) a nově Jana Záhorková (Sp. Trhové Sviny).

         Z dalšího jednání vyplynula úspěšnost ukončeného dotačního projektu z nadačního fondu ČEZ, potřebnost pokračovat v dodavadní činnosti v oblasti dotací  z NSA a v aktivaci členské základny.

 

SDĚLENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Informace po sportovní spolky

15. 2. 2020

        Ve sdělení jsou informace o změne v revizní komisi, ekonomice, spolupráci s ČASPV, dotaci MŠMT, členských příspěvcích a VH 2020.

         Kompletní znění sdělení zde

 

Přání_ČSSR

      Vážení sportovní přátelé!

      Dovolujeme si Vám osobně, i členům Vašich klubů         a oddílů rekreačního sportu, popřát klidné prožití vánočních svátků a do roku 2020 hodně zdraví, štěstí, lásky a splnění osobních i pracovních přání.

       Na další spolupráci s Vámi se v roce 2020 těší:

       Bohumil Novák – předseda

       Jiří Krauskopf – místopředseda

       Evžen Knězek – člen VV

 

Obsah obrázku stůl, interiér, skupina, lidé

Popis byl vytvořen automaticky

 

VALNÁ HROMADA ČSRS

Jihlava 9.11.2019

 

       Konala se za účasti 14 delegátů. Kromně standartního schválení zpráv o činnosti VV, RK, o hospodáíření a rozpočtu 2019, se usnesla o změně placení členských příspěvků od 1.1.2020. Příspěvek bude jednotný bez ohledu na počet členů sdružených ve sportovním spolku či oddílu RK. Důvodem změny je narovnání poplatku za výhody členství v ČSRS, navazující na členství v ČUS, na náklady servisní služby VV ČSRS a čerpaní finanční spoluúčasti ČSRS na sportovních akcích či činnosti pro veřejnost, jejíž výše není od roku 2012 závislá na počtu členů pořádajícího spolku.

         Dále zmocnila VV provádět operativní změny v rozpočtu s ohledem na účast ČSRS v programu MŠMT Organizace sportu 2020 – Pohyb a zdraví. Do aktivity Jednorázové akce pro veřejnost se přihlásilo 40 členských spolků s 109 akcemi. V aktivitě Pravidelná činnost je 25 členů s 47 činnostmi. Další aktivitou je dvoudenní vzdělávání činovníků našich členů. Zde je přihlášeno zatím 13 úastníků. Na tuto akci se lze ještě dottečně přihlásit.

          Usnesení VH ČSRS 2019 – zde

          Kalendář jednorázových akcí – zde

          Harmonogram pravidelné činnosti – zde

          Popis vzdělávání činovníků - zde

 

DOTAČNÍ PROGRAMY ĆSRS 2020

Výzva MŠMT Organizace sportu pro veřejnost

       Činnost ČSRS představuje především aktivita členských spolků v pořádaní akcí pro své členy a sportující veřejnost. Sdruženy ve svazu jsou především proto, aby jeho prostřednictvím získali finanční podporu ze státních prostředků. Finance do sportu, určené státním rozpočtem, přerozděluje MŠMT vypisováním výzev k podávání žádostí. Bývá jich kolem deseti a mají sppecifické tématické zaměření. Až na jednu, žádost mohou podat sportovní spolky s celostátní působností.  Při současné filosofii MŠMT, kdy ČSRS musí být mimálně spolupořadatelem jednostlivých akcí a činnosti, je pro členské spolky, které mají zájem o finanční podporu, jednoduchá povinost vyplnit přihlášku do progarmu.   Přihláška zde. Přihláša jen slouží k sestavení harmonogramu programu. Termín podání žádosti na MŠMT je 4.prosince, takže není mnoho prostoru pro přemýšlení. Ti co již dříve již přihlášku podávali, to ješ jednodušší. V podstatě ji mohou jen opakovat.

       Výše uvedené platí pro všechny spolky evidované a nebo provozující rekreační sport. Předešlá aktivita v ČSRS není v tomto rozhodující.

VALNÁ HROMADA ČSRS

Jihlava 9.11.2019

       Za místo konání letošní VH byla nakonec zvolena opět Jihlava, kde se VH uskutečnila již 2x. Pro letošek je to druhý náhradní termín. Tentokráte se ale bude konat v jiné restauraci, konkrétně v restauraci Dělnický dům, Žižkova 15. Předpokládáme, že nebudete mít problém místo konání nalézt, protože od místa minulých VH je nedaleko.  Plánek přístupu zde.  Materiály k VH byly již rozeslány členům, kteří vyrovnali členský příspěvek pro letošní rok. Materiály bude možné také získat v dokumentech ČSRS na této stránce.

Obsah obrázku silnice, exteriér, budova, ulice

Popis byl vytvořen automaticky

VALNÁ HROMADA ČSRS

Jihlava 18.5.2019

        Bude se konat na stejném místě jako vloni. Pivovarské restaurace se nachází na hlavním průtahu městem, tekže nebude problém ji najít. Parkovat se dá přímo v areálu, vravo od venkovního posezení. Plánek přístupu zde.  Materiály k VH budou rozeslány členům v nejbližších dnech. K datu konání VH je nutno mít splněnu základní členskou povinnost. Materiály bude možné také získat v dokumentech ČSRS na této stránce.

 

ZMĚNY V ÚRAZOVÉM POJIŠTĚNÍ ČLENŮ

Informace po sportovní spolky

30. 1. 2019

 

                 Od 1. 2. 2019 se mění podmínky Úrazového pojištění členů sportovních spolků, které je sjednáno prostřednictvím Českého olympijského výboru (ČOV) a platí pro celé sportovní prostředí. Pojišťovna Kooperativa, která v letech 2017 a 2018 úrazové pojištění zajišťovala, ukončí spolupráci s ČOV k 31. 1. 2019. Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci této pojišťovny až do vyřešení. 
                     Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění od 1. 2. 2019 bude nově řešit Pojišťovna VZP. Pod odkazem 
www.olympic.cz/pojisteni naleznete přehledný rozcestník a veškeré nezbytné informace k této nově uzavřené pojistné smlouvě, včetně podmínek a rozsahu pojištění, seznamu pojištěných spolků, formuláře pro hlášení škodních událostí a podrobné kontaktní údaje na zástupce Pojišťovny VZP, kteří budou s Vámi tuto problematiku řešit. Neváhejte se prosím v případě dotazů a žádostí o radu obracet přímo.
                 V příloze tohoto e-mailu naleznete také přehledný informační leták k úrazovému pojištění sjednanému u Pojišťovny VZP od 1. 2. 2019 se všemi potřebnými informacemi.
                 Ještě doplním důležitou informaci, že smlouva na Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činnosti trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění.

                Převzato od: Mgr. Petr Graclík, Generální sekretář Český olympijský výbor

 

             Informační leták zde

 

Pozdrav z nejvyššího vrcholu Moravy pro všechny členy ČSRS od předsedy ČSRS

 

SDĚLENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Informace po sportovní spolky

3. 1. 2019

        Na svém prvním letošním zasedání VV zhodnotil především výsledek hospodaření ČSRS v minulém roce a výsledek vyúčtování poskytnuté dotace MŠMT na grantový projekt „Sportujeme pro zdraví, kondici a zábavu“. Z něho bylo poskytnuta finanční spoluúčast na akce klubů v celkové výši 174 439,- Kč. Navíc mimo tento program dalších 16 373,- Kč.

         Na pořadu byl také stav přihlášek do tohoto programu pro rok 2019. Tento prgram máme v úmyslu rozšířit o další projekty. Proto žádáme členské spolky, které si ještě přihlášku nepodali, aby tak učinili, pokud možno obratem. Přihlášku najdete v odkazu formuláře. Letos již nebude možné uspokojit kluby mimo temto program. 

         VV také projednal návrh změny kritérií pro výši členských příspěvků. Hlavním smyslem návrhu je vyrovnání poměru výše členského příspěvku a poskytnuté vynanční podpory. Do konce února obdrží všichni podrobný návrh této změny. Ta bude jedním z bodů programu valné hromady.

         Kompletní znění sdělení zde

 

 

SDĚLENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU

Informace po sportovní spolky

18. 12. 2018

        Ve sdělení je stav žádostí o podporu v roce 2019 a apel na ty, kteří ji ještě nepodali. S tím souvisí evidenční listy členské základny, potřebných do rejstříku spolků, zaváděného MŠMT, bez kterého nebude možné žádnou podporu z dotačních projektů čerpat.

         Dále informace pro ty členské spolky, které nejsou z různých důvodů zařazeny v našem projektu 2018 v rámci MŠMT a mají zájem o podruru na akce z letošního roku.

         Kompletní znění sdělení zde

 

DOTAČNÍ PROJEKTY ČSRS

Informace po sportovní spolky

15. 10. 2018

      V současnosti se uzavírají a proplácí účetní doklady členským spolkům, jejichž sportovní akce byly zařezeny do dotačního programu MŠMT - Organizace spotru pro veřejnost.

      Zároveň je nutné připravit podklady pro podání nové žádosti pro rok 2019. Proto je nutné co nejdříve poslat vyplněnou přihlášku na spoluúčast v dotačních projektech MŠMT od našich členských spolků. To platí pro všechny spolky evidované v ČUS pod číslem 55 – Rekreační sport, tedy i pro ty, které se dosud aktivně nezapojily.

       Těšíme se na spolupráci. Příihláška zde

AKTUALITA 28. 6. 2018

Valná hromada – program MŠMT

        Účast na VH nevybočovala od předešlých let. VV byl zvolen na další čtyři roky ve stávajícím složení. Nedošlo také ke změnám v obsazení jeednotlívých funkcí VV. 

        V programu MŠMT Sport pro všechny jsme získali dotaci na náš projekt Jednorázové sportovní akce pro veřejnost. Jak jsme již informovali, je v něm zařazeno 103 akcí. Je polovina roku a mnoho z nich již proběhlo, jak můžete vidět na fotografii. Vzhledem k tomu, že dotace je přibližně v poloviční pořadované výši, bylo nutno, v souladu s usnesením VH, upravit rozpočet svazu 2018. Také bude nutno dotaci rozdělit komplexně. K tomu je samozřejmně potřeba velmi aktivní spolupráce všech sportovních spolků zařazených do projektu.

 

VALNÁ HROMADA ČSRS

Zbývají tři dny do jejího konání

        VV ČSRS se těší na všechny pozvané delegáty, bez hledu na to, zda potvrdili účast, nebo se z ní omluvili a také na ty, kteří se k účasti zatím nevyjádřili.

VALNÁ HROMADA ČSRS

Jihlava 26.5.2018

        Bude se konat na stejném místě jako vloni. Pivovarské restaurace se nachází na hlavním průtahu městem, tekže nebude problém ji najít. Parkovat se dá přímo v areálu, vravo od venkovního posezení. Plánek přístupu zde.  Další informace zde. Materiály k VH byly rozeslány 25.4. členům, které měli k tomuto datu splněny členské povinnosti. Materiály je možné také získat v dokumentech ČSRS na této stránce.

Informace z jednání výkoného výboru ČSRS 19.4.2018

        Na svém druhém zasedání v tomto roce VV, především pokračoval v organizačním zabezpečení VH 2018. Schálil  některé dokumenty potřebné k jednání VH. Byl to jednací a volební řád, zpráva o hospodaření a plán rozpočtu na stávající rok. Materiály k VH budou rozesílány 25.4. řádným členům, to je těm, kteří mají splněny členské povinnosti. Více zde.

 

 

Program ČSRS „Sportujeme pro zdraví, kodici a zábavu„ 2018

         Je v něm zařazeno 103 vybraných sportovních akcí. Část, jak je vidět na obrázku, již proběhla.       

Informace z jednání výkoného výboru ČSRS 29.1.2018

           Na svém prvním zasedání v novém roce VV, mimo sdandartní procedurální záležitosti, schválil Přílohu k účetní závěrce 2017, pokračoval v organizačním zabezpečení VH 2018. S přítomným předsedou RK projednal jejich připomínky a stav stále pokračující revize členské základny. Více zde.

Sponzorem ČSRS můžeš být svým nákupem

 

        Možná nevíte, že firma Forza má uzavřenu smlouvu s ČSRS. Obchodů se sportovním oblečením je jak máku na poli, ale tento dává našim členům slevu 10%. Navíc svýn nákupem přispějete do pokladny svazu dalších 5% s jeho celkové ceny.

NOVÝ WEB

           K novému roku jsme konečně provedli změnu naší internetové stránky. Plní největší nedostatek, kterým bylo zvěřejňování nejčerstvejších informací a aktualit na přední stránce. Byl zachován její obsahový a infornativní charakter.

Informace z jednání výkoného výboru ČSRS 13.12.2017

           Hlavními body jednání bylo podepsání nové smlouvy s ČASPV, současný stav dotačních programů Sport MŠMT, schválení finančních příspěvků členům, kteří splnili podmínky pro poskytnutí, kontrola účetnictví pověřeným členem RK. Více zde.

Nová smlouva s ČASPV

           Po několika měsíčním jednání byla podepsána nová smlouva o spolupráci s ČASPV, jehož jsme přidruženým členem. Obsahově je v podstatě schodná s původní smlouvou z 19.4.2014. Formulace jsou přesnější a jednoznačnější. Základní účel smlouvy, to je poměrná účast na grantových projektech pro střešní svazy ČUS byl zachován.

           Znění smlouvy zde

 

 

 

Podporuje náš Program „Sportujeme pro zdraví, kondici a zábavu“

 

Rekreační sport

Občanské sdružení Český svaz rekreačního sportu vzniklo v roce 1990 jako samostatný sportovní svaz při Českém svazu tělesné výchovy.

 

Velmi široká členská základna, kterou tvoří několik tisíc členů sdružených v několika desítkách oddílech, se zabývá pestrou a různorodou činností a prakticky všemi běžnými sporty. Většina oddílů nabízí možnost sportovního vyžití nejen svým členům, ale i celé široké veřejnosti.

 

Od roku 2014 je přidruženým členem ČASPV. Každý člen ČSRS se může zúčastňovat jeho akcí bez omezení. informace www.caspv.cz.

 

Od roku 2016 změnil statut a název na Český svaz rekreačního sportu, zapsaný spolek

 

Rekreační sport – je dobrovolná tělesná pohybová aktivita provozovaná ve volném čase, sloužící k fyzickému a psychickému rozvoji člověka. Takováto činnost příznivě ovlivňuje oběhový aparát (srdce, plíce a cévní systém), zlepšuje psychickou kondici a odolnost, dle typu zatěžuje a posiluje svalový aparát. Je provozován jako nesoutěžní pohybová aktivita, ale také jako rekreační soutěžní činnost, v níž je důležitější než samotný výkon, radost z pohybu, zábava a setkávání. Pro příznivý vliv na zdraví je důležitá pravidelnost a délka zatížení. Délka zatížení je závislá na věku jednotlivce, jeho fyzických předpokladech a výkonnosti organismu. Opakováním zatížení se uvedené faktory vylepšují.   Provozování a střídání více sportů komplexněji zatěžuje pohybový aparát. Doporučena je konzultace s lékařem a všeobecná zdravotní prohlídka. Na tu je ze zákona každé dva roky nárok zdarma.  Vice informacím zde.

 

Specifikum Českého svazu rekreačního sportu spočívá v tom, že jeho činnost je mířena přímo k základním organizačním článkům, jimž se snaží zabezpečit programovou nabídku a přispět na ekonomické podmínky pro jejich aktivity. Sdružuje kolektivy bez ohledu na jejich věkové složení a druh provozovaných sportů.